Biomateriay

Biomateriay Bio-Oss
Podczas wszczepiania implantów coraz wiksze znaczenie odgrywaj zagadnienia funkcjonalne i estetyczne. Oznacza to, e regeneracja koci staje si niezbdna w 40% przypadków wszystkich zabiegów implantacji. W dzisiejszych  czasach zastosowanie materiaów kociozastpczych oraz bon kolagenowych stao si czci standardowego postpowania w leczeniu ubytków koci.

Dlaczego takie zabiegi s konieczne?

Jeeli braki kostne u pacjenta uniemoliwiaj wprowadzenie implantu w miejscu utraconego zba konieczne jest odbudowanie utraconej struktury kostnej. W przypadku zaniechania takiego postpowanie implant zbowy nie bdzie  mia dostatecznego oparcia w strukturze koci albo osigniemy bardzo zy wynik funkcjonalny bd estetyczny. Aby tego unikn mona zastosowa materiay kociotwórcze. S one stosowane w poczeniu z materiaem pobranym od pacjenta z miejsca dokonywanego zabiegu lub te zmieszane z krwi wasn pacjenta.


Czym s Bio-Oss® oraz Bio-Gide®?

  • Bio-Oss® jest naturalnym materiaem zastpczym pochodzcym z tkanki kostnej. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane s wszystkie skadniki mogce powodowa przenoszenie chorób lub wywoa reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to nie zmieniona. Porównaj rys. 1 i 2.
Biomateriay Bio-Oss
Rys.1 Ko ludzka. Mikroskop skaningowy, 50-cio krotne powikszenie

Biomateriay Bio-Oss
Rys.2 Bio-Oss® posiadajcy tak sam struktur

 

  • Membrana kolagenowa Bio-Gide® skada si z wysoko oczyszczonych wókien kolagenowych. Wspomagaj one gojenie tkanki kostnej i bony luzowej.

 

Dlaczego stosujemy biomateriay?

Periodontopatia

Uszkodzenie spowodowane jest przez bakterie znajdujce si w pytce nazbnej. Jej zogi powoduj zniszczenie tkanek utrzymujcych zby; wspierajca zb tkanka zanika i aparat wizadowy zba wraz z otaczajc go koci zostaj zniszczone.

Usuwanie zmian przywierzchokowych

Ten defekt powstaje poprzez zapalenie pczka naczyniowo-nerwowego (ttnice, yy lub nerwy) w okolicy wierzchoka korzenia. Tego rodzaj zapalenia prowadzi do zniszczenia struktury kostnej.

Ekstrakcje (usuwanie zbów)

Implantacja

Implant zostanie wszczepiony w miejsce brakujcego zba. Zdarza si, e ilo wasnej koci pacjenta bywa niewystarczajca, aby wprowadzi  wszczep.
- gwint implantu moe by widoczny,
-wyrostek zbodoowy moe by zbyt wski,
- wysoko wyrostka zbodoowego jest niewystarczajca.

Jak dziaaj biomateriay?

W ubytek kostny wprowadzi mona Bio-Oss® w formie granulek lub bloku. Nastpnie przykrywa si go membran kolagenow Bio-Gide®. Membrana peni funkcje bariery zapobiegajcej wrastaniu komórek nabonka w odbudowujc si tkank. Naturalna struktura preparatu Bio-Oss® umoliwia szybk rewitalizacj naczy krwiononych. Komórki kostne sukcesywnie cz si z czsteczkami Bio-Oss®. Po okoo szeciu miesicach, czsteczki Bio-Oss® ulegaj poczeniu i tworz now struktur kostn. Bio-Oss® w niej zawarty przechodzi gruntowne przemiany i powoli zanika.  Bio-Gide® ulega stopniowemu rozkadowi nastpujcemu w czasie od 6 do 9 miesicy.