Biomateriay s wykorzystywane w stomatologii w przypadku zaniku koci w celu jej regeneracji.
Wskazania: Implantologia, Periodontologia i Chirurgia Jamy Ustnej

 • Podniesienia dna zatoki

 • Poszerzenie poziome

 • Ubytki ródkostne

 • Zbodoy poekstrakcyjne

 • Poszerzenie pionowe

 • Ubytki okoo implantoweZastosowanie bony - membrany w celu augmentacji tkanek mikkich.

Membrana peni funkcj trwaej i atwej w dopasowaniu przestrzennym bariery.

Waciwoci:

 • Funkcja trwaej bariery: stabilizacja rany oraz zachowanie skrzepu w obrbie miejsca ubytku.

 • Biokompatybilno: brak strat zwizanych z przebudow struktury tkanki cznej w trakcie procesu prawidowego gojenia tkanek.

 • Okluzja komórkowa: stymulacja proliferacji osteoblastów oraz komórek wizada okoozbowego.

 • Odorno na zmiany: wielokierunkowa wytrzymao oraz odorno na rozerwanie, tolerancja rónego rodzaju szwów chirurgicznych oraz narzdzi mocujcych.

 • Odksztacalno: materia jest gitki i wytrzymay, ze szczególnie dobr adaptacj do ksztatu powierzchni.

 • Szybkie ponowne nawodnienie, prostota stosowania oraz dostosowanie przestrzenne do miejsca implantacji.

 • Trzy dogodne wielkoci produktu mog zosta odpowiednio przycite celem uzyskania ksztatu podanego dla okrelonego zabiegu, przechowywanie w temperaturze pokojowej.

  Wskazania:

 • Równoczesne zastosowanie GBR-membrane (bona umoliwiajca sterowan regeneracj koci) oraz implantów;

 • Augmentacja wokó implantów umieszczonych w zbodoach bezporednio po ekstrakcji lub w trybie opónionym;

 • Miejscowa augmentacja wyrostka przed odroczon implantacj;

 • Rekonstrukcja wyrostka zbodoowego do celów leczenia protetycznego;

 • Wypenienie ubytków kostnych po zabiegu resekcji wierzchoka korzenia; cystektomii, usuniciu zbów zatrzymanych;

 • Sterowana regeneracja koci w przypadku defektów powstaych na podou dehiscencji tkanki kostnej.