pytajnik Czy implanty stomatologiczne mog by rozwizaniem równie dla Ciebie? Czy chcesz dowiedzie si wicej o ekscytujcych moliwociach? Na tej stronie znajdziesz najczciej zadawane pytania na temat leczenia implantologicznego oraz odpowiedzi na nie uoone w porzdku alfabetycznym.


A Alergia

Czy jest moliwe aby by uczulo­nym na implanty?Implanty zbowe s dostpne na rynku od ponad 50 lat. Nie zarejestrowalimy adnego przypadku uczulenia na tytanowe implanty. Tytan nie posiada adnych skadników mogcych wywoa alergi i jest cakowicie neutralny w organiz­mie. Z materiaów uywanych na korony i mosty najwiksz zgod­no z organizmem wykazuj materiay ceramiczne. Ryzyko wystpienia alergii zmienia si jednak w przypadku metali i pla­stiku. Pozwól aby nasz lekarz doradzi Ci jaki materia jest dla Ciebie najlepszy.
B Ból

Czy po zabiegu bd odczuwa ból?W pierwszych kilku dniach po zabiegu dzisa bd prawdopo­dobnie bardziej wraliwe, ale nie bd ju krwawi. Przez krótki czas, nieprzyjemne uczucie moe powodowa jedynie lekka opuch­lizna policzka. Jednak wikszo pacjentów Magic Dental Studio nie potrzebuje nast­pnego dnia nawet rodka prze­ciwbólowego i moe wróci do normalnego ycia.

C Ceramika

Jaki materia jest uywany do ro­bienia koron?Wikszo koron i mostów jest zrobionych z metalu lub stopów metali i licowanych ceramik dopasowan do koloru natural­nych zbów. Alternatywnym rozwizaniem, wysokiej jakoci pod wzgldem estetyki, jest porcelana. Ze wzgldu na swoj wytrzymao, szczególnie odpowiedni dla uzupenie opartych na implantach jest take tlenek cyrkonu. Mona go zastosowa dla pojedynczych koron zbowych, jak równie dla wikszych mostów. Jego zalet jest to, i odbija on wiato podobnie jak naturalne szkliwo, a zatem uzupenienie jest praktycznie identyczne jak naturalne zby.

Cukrzyca

Czy mog mie wszczepiony implant jeeli choruj na cukrzyc?

Tak, jednak twoja choroba musi by dokadnie kontrolowana. Niekontrolowana lub nie leczona cukrzyca moe z przyczyn meta­bolicznych niekorzystnie wpywa na proces gojenia. W razie jakichkolwiek wtpliwoci dentysta skonsultuje si z Twoim lekarzem.

Choroby

Czy s jakie choroby, które uniemoliwiaj wszczepienie implantu?Waciwie nie. Jeeli chorujesz na takie schorzenia jak: choroba ukadu krenia, uszkodzenie nerki lub jeli posiadasz tenden­cje do krwotoków, czy masz usz­kodzony system immunologiczny, powiniene zawsze nam o tym powiedzie. W nie­ których przypadkach efekty uboczne dziaania leków mog wpywa na proces gojenia, dlate­go te ju podczas pierwszej kon­sultacji Twój dentysta powinien by poinformowany o wszystkich regularnie przyjmowanych przez Ciebie lekach. Dziki temu lekarz doradzi Ci na temat wszystkich moliwych opcji leczenia i po­moe podj waciw decyzj.

Czas trwania leczenia

Ile wizyt potrzeba do zamocowa­nia moich nowych korzeni zbowych?To zaley od zakresu i rodzaju leczenia. Na konsultacj, podczas której lekarz odpowie na wszyst­kie Twoje pytania, wystarcza za­ zwyczaj jedna wizyta. Wykonujemy na niej badanie wstpne, a po niej planujemy przebieg leczenia. Niedugo potem, równie podczas jednej wizyty lekarz przeprowadzi operacj wszcze­piania nowych korzeni. Podczas zabiegu, implantolog robi nie­wielkie nacicie w dzile, w miejscu, w którym ma zosta umieszczony implant. Po wszczepieniu implantu nacicie zostaje zaszyte. Jeden lub dwa dni po zabiegu konieczna jest wizyta kontrolna w celu sprawdzenia czy proces gojenia przebiega prawid­owo, a po dwóch tygodniach szwy zostaj zdjte. Teraz moesz cze­ka, a ko si zregeneruje w trak­cie fazy gojenia bez koniecznoci dodatkowych zabiegów.

J Jako

Czy istniej rónice w jakoci pomidzy implantami?Podobnie jak w przypadku innych produktów wyróniamy bardzo wysokiej jakoci implanty i modele niszej jakoci. Istniej na przykad rónice w ksztacie im­plantów, a w szczególnoci w ro­dzaju powierzchni. Implantolog w Magic Dental Studio poinformuje Ci na temat waciwoci implantu, którego uywa. Zapytaj o dugo­ terminowe dowiadczenia i ob­serwacje. Zapytaj równie o du­goterminow dostpno ele­mentów wymiennych, na wypa­dek gdyby Twoja proteza miaaby by w przyszoci odnawiana.

Dlaczego mog ufa implantom DentSply Implants?Implanty DentSply Implants stanowi naj­wyszej jakoci produkty nie­mieckie, których projekt zosta oparty na wieloletnich badaniach i udokumentowanym dowiad­czeniu klinicznym. Poczynajc od zakupu surowego materiau, poprzez cay acuch produkcyjny implant jest poddawany wyjtko­wo rygorystycznym standardom jakoci.

Zakres produktów obejmuje trzy systemy rónice si ksztatem implantów. Implanty wystpuj w rónych rozmiarach i dugo­ciach, tak aby dentysta móg wybra typ dokadnie dla Ciebie. Wszystkie implanty s zrobione z czystego chirurgicznego tytanu i posiadaj unikaln mikrostruk­tur powierzchni, która aktywnie wspomaga proces gojenia koci.

Wysoce zaawansowane waci­woci powierzchni umoliwiaj budowanie komórek kostnych bezporednio na implancie i koci oraz umoliwiaj formowanie nowej koci. Implanty DentSply Implants oferuj najlepsze warunki dla optymalnego gojenia oraz dla formowania trwaej i stabilnej bazy dla implantów.

Systemy DentSply Implants speniaj równie wszystkie wymagania pod wzgldem niezwykych rozwiza protetycznych. I jeli proteza zamocowana na implantach DentSply Implants kiedykolwiek bdzie musiaa zosta wymieniona, moesz mie pewno, e Twój dentysta dostanie wszystkie potrzebne elementy, nawet wiele lat póniej i niezalenie od tego w jakim miejscu na wiecie si znajdujesz.

Jedzenie

Czy z protez opart na implan­tach mog normalnie je i gry?Niezalenie od tego, czy posia­dasz opart na implancie koron, most czy protez: bdziesz móg je, gry, rozmawia i mia si tak jak dawniej. Proteza bdzie silnie przymocowana do implantów tak, e bdziesz móg si z ni czu cakowicie pewnie i bezpiecznie.

K Koszt

Ile to bdzie kosztowa?Koszt zaley od zakresu leczenia i liczby implantów. Ogólny kosztorys dla korony + im­plant wczajc w to opiek medyczn i stomatologiczn waha si w granicach 6.000 do 8.000 zotych. Cena mostu opar­tego na implantach ( 2 implanty + most 3 punktowy ) bdzie si zaczyna od 13.000 zotych, a pena proteza cakowita oparta na 4 implantach od 20.000 zo­tych. Cay kosztorys obejmujcy prac, czy inne koszty zostanie Ci przedstawiony przez Twojego lekarza jeszcze przed rozpocz­ciem leczenia.


Kontrola bezpieczestwa na lotnisku

Czy wykrywacze metalu, np. pod­ czas kontroli na lotnisku wykryj implanty?Nie, nie musisz si tego obawia. Implanty nie wywouj efektu magnetycznego, poza tym s zbyt mate aby zosta wykryte przez detektor. A jeli kiedykolwiek zdarzyoby si, aby detektor zareagowa na implanty bdziesz posiada swoj kart implantu, która szybko wyjani problem.
Konsultacja

W jaki sposób mog przygotowa si do konsultacji?Powiniene by dokadnie poin­formowany jeszcze przed konsul­tacj. Ta strona zawiera wszystkie najwaniejsze, podsta­wowe informacje, które powiniene wiedzie. Powiniene jednak skorzysta równie z konsultacji, aby zada lekarzowi swoje pyta­nia. Najlepiej jeli sporzdzisz sobie list takich pyta przed konsultacj, aby niczego nie zapomnial. Pamitaj take, aby poinformowa swojego lekarza o innych chorobach czy lekach, które przyjmujesz regularnie.

L Leczenie

Po jakim czasie i w jaki sposób na implantach s umieszczane zby?Przy prawidowym procesie gojenia, czas po jakim implanty staj si cakowicie zintegrowane z koci wynosi 6 tygodni. Po tym okresie mog by zamocowane nowe korony.

Lekarz odsoni "gówk" implantu i tymczasowo przykrci do niej ma czapeczk zwan rub gojc, aby dziso zostao prawidowo uksztatowane. Po tym etapie pobierany jest wycisk. Jest on podstaw dla technika denty­stycznego do wykonania uzu­penienia protetycznego w labo­ratorium. Po dokadnym dopasowaniu koloru i przylegania, prote­za jest bezpiecznie mocowana na implantach.

Czy podczas leczenia i fazy goje­nia nie bd mia zbów?Nie. Jeli przed rozpoczciem leczenia posiadasz ruchom protez, bdzie ona wymagaa jedynie drobnego dopasowania aby mona j byo uywa. Jeli nie posiadasz takiej protezy, brak zbowy moe zosta przykryty protez tymczasow wykonan na czas gojenia. W niektórych okolicznociach moe ona zosta przymocowana do implantów natychmiast. W przypadku takich dtugoterminowych czasowych protez istnieje wiele wyszuka­ nych rozwiza, które sprawi, e proteza bdzie praktycznie nie do odrónienia od Twoich natural­ nych zbów i docelowych koron.

>>> zobacz równie "Natychmiastowe obcienie" pod N.
Leki

Czy s moliwe jakie interakcje z innymi lekami?Jest to moliwe w przypadku niektórych leków. Na przykad kortyzon moe zmienia metabo­lizm i system immunologiczny organizmu, co moe skutkowa problemami z gojeniem. Leki antykoagulacyjne mog z kolei powodowa powane krwotoki podczas zabiegu wszczepiania implantu. Jeeli przyjmujesz regularnie jakie leki, powiniene koniecznie omówi t spraw ze swoim lekarzem.

>>> zobacz "Choroby" pod C.

M Materiay

Z jakiego materiau s zrobione implanty?Implanty DentSply Implants s zrobione z czystego tytanu do zastosowa chirurgicznych. Materia ten oka­ za si tak dobry, e obecnie jest z niego zrobionych 99 procent wszystkich systemów implantologicznych. Jest on niezwykle trway i bardzo kompatybilny z organiz­mem, przez co atwo integruje si z tkank kostn. Przez wiele dzie­sicioleci pozytywne cechy tytanu zostay potwierdzone nie tylko w stomatologii, ale take w in­nych obszarach medycyny, jak np. protezy stawów.
Srebrnoszary kolor tytanu nie jest wad, poniewa implanty podob­nie jak naturalne korzenie zbów znajduj si w koci i s niewi­doczne. Przez pewien czas dost­pne byy take biae implanty ceramiczne. Pierwsze pokolenie ceramiki stosowanej do ich wyko­nania byo jednak niewystarcza­jco mocne, aby stanowi powa­n konkurencj dla tytanu. Obec­nie ceramiczne implanty s robio­ne z niezwykle wytrzymaego tlenku cyrkonu i cigle znajduj si w fazie testowania.
Tytan nadal jest zotym standar­dem wród materiaów implanto­ logicznych.

>>> zobacz "Ceramika" pod C.
 
N Noc

 

Czy musz zdejmowa protez opart na implantach na noc?

Klasyczne protezy powinny by zdejmowane na noc, poniewa podczas snu mog poluzowa si i blokowa gardo lub drogi odde­chowe. Proteza oparta na implan­tach jest przymocowana i moe pozosta na miejscu równie w nocy, nie stwarzajc adnego niebezpieczestwa. Twój dentys­ta doradzi Ci co powiniene zrobi. Musisz tylko zapyta.

Natychmiastowe wszczepienie implantu

Czy implanty mog zosta wszczepione natychmiast po usuniciu zbów?Tak, obecnie zdarza si to bardzo czsto. Implant zostaje umieszczony w wieej ranie, zaraz po usuniciu zba. Nazywa si to natychmiastowym wszczepieniem implantu (nie myli z natychmias­towym obcieniem implantów).

Natychmiastowe obcienie

Co oznacza pojcie "natychmiastowe obcienie" i czy dotyczy to mnie?Typowy plan leczenia implantologicznego obejmuje faz gojenia bez obcienia implantów, zaraz po ich wszczepieniu. W tej meto­dzie brak zbowy zaraz po wszczepieniu implantu jest uzupeniony za pomoc klasycznej, tymczasowej protezy, która zostaje przymocowana do zbów ssiadujcych. W obcieniu natychmiastowym uywane s metody i nowe systemy implanto­logiczne, które przy odpowied­nich warunkach anatomicznych pozwalaj na natychmiastowe osadzenie na implantach docelo­wego lub tymczasowego uzu­penienia protetycznego. W cigu jednego dnia pacjenci otrzymuj implanty oraz naturalnie wygl­dajce zby. To czy natychmias­towe obcienie jest metod odpowiedni dla Ciebie bdzie zaleao od stanu koci szczko­wej oraz pozycji implantów. Zapy­taj swojego lekarza na temat moliwych opcji.

>>> zobacz "Leczenie" pod L.

P Pikne zby

Potrzebuj jedynie kilku implan­tów, ale chciabym take, aby wszystkie moje zby byy bielsze i wyglday bardziej atrakcyjnie. Co w takim przypadku moe zro­bi dentysta?


Dentysta moe wielokrotnie wybiela ciemniejsze zby. Nie­atrakcyjnie wygldajce zby przednie mog zosta pokryte kompozytem lub cienk ceramik w postaci licówek. Korony na im­ plantach mog by janiejsze od pocztku oraz ich ksztat moe by odpowiednio zmodyfikowany. Zapytaj swojego dentyst. Lekarz moe Ci zaoferowa rozwizanie niemal kadego problemu.
Przeszczep koci

Kiedy niezbdny jest przeszczep koci?Jeeli w szczce nie ma zbów i nie jest ona przez dugi okres odpowiednio obciona, ko ulega stopniowemu zanikowi. Jest to podobny proces jak w przypadku mini, które ulegaj zanikowi, gdy nie s uywane. Ko moe take zosta uszkodzona przez bakterie. Odnosi si to do zapalenia przyzbia, znanego jako paradontoza - choroba zapalna ozbnej. Jeli ko jest osabiona lub cienka i implant nie moe by w niej umieszczony, dentysta zaleci przeszczep koci. Tkanka kostna zostaje wtedy zrekonstruowana z pochodzcej z tego samego ustroju koci lub te z materiau zastpczego, tak bezbolenie jak to jest tylko moliwe. Czsto korzysta si z mieszanki koci autogennej i materiau kociozastpczego. Przeszczepiany materia jest ukadany warstwowo bezpored­nio na koci i stopniowo zamie­niany przez organizm na siln substancj kostn. T metod ko moe zosta poszerzona lub uniesiona. W bocznym odcinku górnej szczki ko jest zazwyczaj unoszona procedur tzw. podniesienia zatoki (sinus lift). Zapobiega to wystawaniu czci implantu do zatoki szczkowej. Przeszczep koci moe by rów­nie dokonany podczas wszczepiania implantu. Jednak w niektórych przypadkach moe by wymagana oddzielna procedura.

Procedura jednodniowa

Czy wszczepienie implantu jest naprawd procedur jednodniow?Tak. Lekarz implantolog, który pracuje w sposób atraumatyczny i bezpieczny, moe wprowadzi wiele implantów podczas jednej wizyty. Zabieg jest przeprowadza­ny sprawnie i bez bólu.

Profilaktyka

W jaki sposób powinienem dba o zby na implantach?Zby oparte na implantach nie tylko wygldaj jak naturalne zby, ale mog by równie w prosty sposób czyszczone za pomoc szczoteczki do zbów - wczajc w to szczoteczk elektryczn - oraz pasty. Podczas czyszczenia naley zwróci szcze­góln uwag na okolice pomidzy zbami a dzisem. Obszary te s kolonizowane przez bakterie, które atakujc dzisa po pew­nym czasie mog równie zaata­kowa ko wokó implantu. Mona temu zapobiec uywajc nici dentystycznej lub maych szczoteczek czyszczcych prze­strzenie midzy zbami. Dodatkowo, w regularnych odstpach czasu - co trzy miesice powiniene spotka si ze swoim stoma­tologiem na profesjonalne oczyszczanie zbów. Pozwoli to na usunicie osadu nazbnego i Twoje zby bd znów wyglda jak nowe. To jest tego warte.
Palenie

Czy implanty s wskazane dla osób palcych?Palenie moe skróci dugoterminowe przetrwanie implantu. Omów ten problem ze swoim dentyst.
Lekarz moe oceni jakie jest ryzyko w Twoim przypadku.

Praca

Kiedy mog wróci do pracy?

Lekarz prawdopodobnie wystawi Ci zwolnienie z pracy na kilka najbliszych dni. Jednake ju nastpnego dnia po zabiegu bdziesz móg normalnie funkcjonowa, a kilka dni póniej wróci do pracy.

Czy jest jeszcze co czym powi­nienem si martwi?Krótko mówic: nie. Myl o implantach jak o naturalnym ele­mencie swojego organizmu. Moesz uprawia sport, rozma­wia, je, mia si i y jak gdyby nigdy nic si nie wydarzyo. Nie ma adnej rónicy pomidzy implantami a twoimi naturalnymi zbami.

>)) zobacz take "Sport" pod S.
R Ryzyko

Czy istnieje jakie ryzyko zwiza­ne z wszczepieniem implantów?

Wszczepienie implantu jest zabiegiem chirurgicznym. Komplikacje jak na przykad obraenia nerwów czy naczy krwiononych s oczywicie moliwe, jednak obecnie, biorc pod uwag szerokie moliwoci w diagnozowaniu i planowaniu, s one bardzo mao prawdopo­dobne. Jeli implant jest umiesz­czany przez wykwalifikowanego implantologa, ryzyko nie jest wiksze ni w przypadku usuwa­nia zba mdroci.
Bardzo mao prawdopodobna jest take naga reakcja odrzucenia cakowicie wygojonego implantu. Jednake w niektórych przypadkach ko moe nie trzyma implantu wystarczajco mocno. W takich wypadkach, ze wzgldu na problemy z obcieniem, bdzie konieczne usunicie im­plantu pod znieczuleniem miejscowym. Najczciej moliwe jest wstawienie nowego implantu podczas tego samego zabiegu.

A jeli implant zostaje zainfeko­wany?Infekcje wywoywane przez bak­terie i wykryte odpowiednio wczenie mog zosta z sukcesem wyleczone. Jeli regularnie uczszczasz na wizyty kontrolne i dbasz o zby równie w domu, jest bardzo mao prawdopodobne aby dowiadczy tego problemu.

Rozrusznik serca

Czy implanty mog mie wpyw na mój stymulator serca?Nie. Implanty nie powoduj efektu elektromagnetycznego, a zatem nie wpywaj w aden sposób na dziaanie Twojego rozrusznika.
S Sport

Czy po wszczepieniu implantów mog w dalszym cigu uprawia sport?Uprawianie sportu nie stanowi problemu. Jednake, jeli bie­rzesz aktywny udzia w wiczeniach, które wymagaj bardzo duych nakadów energii, powi­niene najpierw skonsultowa si z lekarzem.
Podczas okresu gojenia zaleca si kilka dni odpoczynku.
T Trwao

Jaki jest czas wytrzymaoci implantu?Po zakoczeniu procesu gojenia, prawidowo wszczepiony implant bdzie bardziej wytrzymay ni naturalne korzenie zbowe. Tyta­nowy implant z optymalnym obcieniem protetycznym nie ulegnie zamaniu. Jest take odporny na próchnic. Odpo­wiednia higiena jamy ustnej pozwoli utrzyma twoje dzisa oraz miejsce wszczepienia implantu w dobrym stanie, a im­plant bdzie trwa do koca Two­jego ycia.

W Wiek

Czy istnieje minimalny wiek pacjenta, od którego mona mie implanty?W momencie umieszczania im­ plantów rozwój koci powinien by zakoczony. Mona przyj, e koczy si on w wieku 18 lat. U kobiet rozwój koci jest za­ koczony wczeniej ni u m­czyzn. W przypadku wtpliwoci stan koci mona sprawdzi za pomoc przewietlenia promieniami rentgenowskimi koci nadgarstka.

Czy podeszy wiek stanowi przeciwwskazanie dla wszczepienia implantów?Nigdy nie jest za póno aby po­ przez wszczepienie implantów podnie jako swojego ycia. Procedura wszczepiania jest tak mao ryzykowna, i mona j przeprowadzi u pacjentów wieku 70, 80 czy nawet 90 lat. Nie ma górnej granicy wieku. Jeeli jeste na tyle zdrowy aby podda si jakiemukolwiek inne­ mu leczeniu stomatologicznemu, moesz take mie implanty.

Wraenie obcego ciaa

Czy zby oparte na implantach bd daway takie samo uczucie jak zby naturalne czy te bd mie wraenie obcego ciaa w jamie ustnej?Podczas mówienia, jedzenia czy miania si, bdziesz odczuwa implanty w cakowicie naturalny sposób tak, e nie odczujesz adnej rónicy.
Wymiana i modyfikacja protezy

Czy protezy oparte na implan­tach mog by wymieniane lub jeli brakuje wicej zbów, poszerzane?Tak, proteza moe w kadej chwili zosta wymieniona lub zmodyfikowana. Implanty DentSply Implants zastosowane jako podparcie dla poje­dynczych koron mog by z at­woci wykorzystane po wielu latach jako podparcie dla mostu jeli zaistnieje taka potrzeba.

Mam w tej chwili normaln pro­tez cakowit. Czy potrzebuj nowej do zamocowania na implantach?Jeli istniejca proteza zapewni optymalne obcienie implantów, a take dobre funkcje gryzienia, moe ona zosta przystosowana do zamocowania na implantach. Zapytaj swojego dentyst. Lekarz oceni Twoj sytuacj i zaproponuje najlepsze rozwizanie dla Ciebie.

Co si stanie jeli jeden z moich naturalnych zbów, który stano­wi podparcie dla protezy zosta­nie utracony?Jeli zb musi zosta usunity np. z powodu zapalenia korzenia, moe on by z atwoci zastpiony dodatkowym implantem. Podparcie i umocowanie protezy zostanie take odpowiednio zmodyfikowane.


Z Znieczulenie

Czy na pewno nie jest potrzebne znieczulenie ogólne, podczas zabiegu wszczepiania implantów?

Nie. Znieczulenie miejscowe w zupenoci chroni od jakiegokolwiek bólu. Podczas gdy lekarz przygotowuje w koci miejsce na implant i podczas jego wszczepiania bdziesz odczuwa wibracje i niewielki ucisk, jednak na pewno nie bdziesz odczuwa bólu. Dla wikszoci pacjentów procedura ta jest odczuwalna jak zwyke leczenie w znieczuleniu miejscowym. jednake, jeli nadal bdziesz chcia "spa" podczas zabiegu, lekarz moe wyjani Ci wszystkie konsek­wencje znieczulenia ogólnego.

top