Pacjent ze zniszczonymi zbami i licznymi brakami zbów w strefach bocznych umówi si na konsultacj implanto -protetyczn. Po wykonaniu zdjcia rentgenowskiego okazao si, e pacjent posiada ju jedn koron opart na implancie w uchwie. Pacjent jest wiadomy rodzaju leczenia jakie wybra i nie interesoway go mosty oparte na wasnych zbach. Wie, e wie si to z oszlifowaniem zdrowych zbów, a tego robi nie chce. W pierwszej kolejnoci zaleao mu na uzupenieniu braku 3 zbów w szczce 14,15,16. Poniewa sytuacja finansowa nie pozwala mu na jednorazowe uzupenienie wszystkich braków koronami na implantach, postanowi robi to etapami.

*/Zdjcie przed leczeniem. Zniszczone brzegi sieczne górnych zbów. Braki zbów w strefach bocznych/*

zby

*/Zdjcie rentgenowskie wykonane na wizycie konsultacyjnej w celu oceny sytuacji wyjciowej/*

zdjcie rentgenowskie

*/Pacjent po leczeniu zachowawczym z odbudow zbów (brzegi sieczne i szyjki zbów) oraz po usuniciu korzenia zba 14/*

odbudowa kompozytem

*/Kolejnym etapem byo przygotowanie do zabiegu chirurgicznego wszczepienia 2 implantów. Na zdjciu wida wygojony wyrostek po usuniciu korzenia 14/*

przygotowane do chirurgii

*/Wszczepiono dwa implanty w pozycji 14,15. Implanty zostay zaszyte do momentu osteointegracji czyli zronicia z koci. Po 3 miesicach wykonano odsonicie implantów i zaoenie rub gojcych (formujcych dziso)/*

sulcus former, ruby gojce

*/Zdjcie kontrolne po odsoniciu implantów i zaoeniu rub gojcych/*

RTG implanty, ruby gojce

*/Przymiarka czników (abutmentów) dwa tygodnie póniej/*

implanty ankylos, czniki

*/Przymiarka pracy protetycznej. Most jednobrzeny na dwóch implantach (dowieszona korona 16)/*

korony na implantach, implanty Pozna

*/Pacjent z zakoczonym pierwszym etapem leczenia implanto -protetycznego. c.d.n./*

korony na implantach Pozna

Lekarz prowadzcy Beata Lipko-Leniewska. Prace protetyczn wykonao laboratorium BEST Piotr Biegaa z Poznania/*