ORTODONCJA

aparaty stae, mini implanty ortodontyczne

 


 

Leczenie ortodontycze ALIGNER-Pozycjonery

 • Proste, biae zby to atrybut zdrowia i modoci, dlatego nie dziwi fakt, e osoby z adnymi zbami czciej i chtniej si umiechaj. Buduje to pewno siebie i procentuje w kontakcie z innymi osobami, pracodawcami szybszym zawieraniem znajomoci, tudzie zdobywaniem wymarzonej pracy.
 • Prawidowe zestawieniu górnych i dolnych zbów mona uzyska na kilka sposobów. Zniszczone zby mona odbudowa we waciwej relacji poprzez odbudow koronami protetycznymi, jednake wie si to z oszlifowaniem zdrowych zbów.
 • Ortodoncja pozwala ustawi zdrowe zby poprzez leczenia z wykorzystaniem zamków ortodontycznych przyklejanych do licowej lub jzykowej strony zbów, albo poprzez zastosowanie ALIGNER, które wygldem przypominaj szyny do wybielania.
 • Poprzez odpowiednie przestawienie zbów w uku na gipsowym odlewie zbów pacjenta i wykonaniu przez wykwalifikowanego technika dentystycznego zestawu ALIGNER, mona osign podany efekt prostych zbów.


Co to jest ALIGNER?
 • ALIGNER to praktycznie niewykrywalne sposób na wyrównanie umiechu bez zamków ortodontycznych.
 • ALIGNER to przeroczyste szyny z moliwoci ich zdejmowania, które koryguj drobne wady takie jak stoczenia, czy szpary midzy zbowe (diastema, tremy). Kada szyna jest indywidualnie wykonywana zgodnie z planem leczenia ustalonym przez Twojego dentyst, aby progresywnie ustawi Twoje zby w idealnej pozycji tworzc pikny, zdrowy umiech.
 • ALIGNER to innowacyjny sposób na prostowanie zbów bez uycia zamków ortodontycznych. Koniec z podranion luzówk, czy wbijajcym si w policzki drutem. Ponadto s one alternatyw dla niewidocznych zamków estetycznych lub jzykowych, przy znacznie niszych kosztach.

Poczuj si komfortowo

 • Kiedy dochodzi do leczenia ortodontycznego, komfort oznacza co wicej ni tylko brak niedogodnoci. Leczenie takie musi równie pasowa do Twojego stylu ycia. 
 • ALIGNER moesz zdj w dowolnej chwili, gdy wymagaj tego okolicznoci.
 • Nie s wymagane specjalne szczoteczki do zbów, czy techniki nitkowania. Po prostu zdejmujesz je do posiku, dokadnie czycisz zby, zakadasz i wracasz do swoich zaj.


Wszystko jasne i przejrzyste

 • Z ALIGNER moesz umiecha si bez obaw.
 • ALIGNER wykonane s technik termoformowania z materiau wolnego od Lateksu i Bisfenolu A (Latex-free, BPA-free). Materia ten jest przejrzysty i praktycznie niewykrywalny w ustach.


Ortodontyczna wizyta konsultacyjna jest konieczna, aby zosta zakwalifikowanym do tego typu leczenia.


 

Umiech w 6 Miesicy 


Czym jest krótkoterminowe leczenie ortodontyczne Umiech w 6 Miesicy?

Jest to sposób na estetyczne ustawienie zrotowanych, lekko stoczonych lub szparowatych zbów przednich. Procedura ta nie leczy wad zgryzu. Krótkotrwae leczenie ortodontyczne Umiech w 6 Miesicy to prostowanie zbów z wykorzystaniem estetycznych zamków ortodontycznych. Metoda ta wykorzystuje stay aparat ortodontyczny, który uwaany jest wród ortodontów za najszerzej stosowany i najbardziej efektywny sposób na danie pacjentowi prostych, zdrowych zbów i piknego umiechu. Umiech w 6 Miesicy czerpie to co najlepsze z zamków, modyfikuje leczenie i materiay, aby da dorosym pacjentom kosmetyczne rozwizanie, które pasuje do ich stylu ycia. 

ortodonta aparat estetyczny ceramiczny Pozna

  Dlaczego Umiech w 6 Miesicy:

 • redni czas leczenia to 6-12 miesicy
 • Estetyczne zamki ceramiczne i uki s mao widoczne
 • Uywanie zamków ortodontycznych daje przewidywalny efekt kocowy
 • Mae siy i krótki caociowy czas leczenia ortodontycznego podnosi komfort, bezpieczestwo i higien jamy ustnej
 • Umiech w 6 Miesicy jest znanym i od lat stosowanym rozwizaniem na wiecie
 • Umiech w 6 Miesicy jest mniej kosztownym rozwizaniem w porównaniu z tradycyjnym leczeniem protetycznym np. licówkami

Ten rodzaj leczenie nie jest przeznaczony dla dzieci.

  do góryLeczenie ortodontyczne wad zgryzu dorosych 

Wstp

Leczenie ortodontyczne polega na prostowaniu, przesuwaniu zbów oraz poszerzaniu i przesuwaniu bazy kostnej ( wyrostków zbodoowych),  w celu poprawy ich wygldu, funkcji ucia oraz fonetyki. Z pomoc ortodoncji moemy równie zadba o zdrowie zbów, dzise i stawów skroniowo-uchwowych poprzez równomierne rozoenie si ucia na wszystkie zby

Wiele osób ma stoczone lub nieprawidowo ustawione zby. Leczenie ortodontyczne moe wyprostowa je lub ustawi w lepszej pozycji. To poprawia nie tylko ich wygld, ale równie zgryz, co uatwia czyszczenie.

Nieprawidowy zgryz moe powodowa naprenie mini szczki powodujc problemy ze stawem skroniwo- uchwowym, a czasami bóle gowy (choroba okluzyjna ).


Leczenie

Ortodonta Pozna

W przypadku braku odpowiedniej iloci miejsca na wszystkie zby stae, konieczne moe okaza si usunicie kilku z nich. Czasami miejsce na zby mona uzyska innymi formami leczenia (np. poszerzenie bazy kostnej aparatami gruboukowymi). Obecnie preferuje si i coraz czciej stosuje leczenie bez usuwania zbów.

Czsto, zby naley ustawi bardziej dokadnie ni moe to zrobi aparat ruchomy. W takich sytuacjach uywa si aparatów staych. Maj one zamki tymczasowo przyklejone do zbów. Elastyczny uk metalowy czy wszystkie zamki, jednoczenie nie blokujc ich i pozwalajc na przesuwanie si zbów.

 

aparat ortodontyczny
Stae aparaty maj zamki metalowe, plastikowe lub ceramiczne, jednake ze wzgldu na jako i szybko leczenia preferujemy zamki metalowe. 

Bardzo wane jest, aby niezalenie od rodzaju aparatu stosowa si do zalece ortodonty, w przeciwnym razie leczenie moe przebiega w sposób nieprawidowy.

Okres leczenia zaley od problemu i moe trwa od kilku miesicy do kilku lat, rednio 2 lata +/- 6 m-cy.

Kiedy leczenie jest zakoczone, zby musz by utrzymane w tej pozycji przez jaki czas. Ten okres nazywamy retencj, a przyrzd utrzymujcy zby we waciwej pozycji retainerem.

Retainer utrzymuje wyprostowane zby we waciwej pozycji podczas gdy otaczajce je dzisa i koci ulegaj ostatecznemu przemodelowaniu (stabilizujc zby). Retainer moe by wyjmowany lub stay w zalenoci od problemu.

Przy zachowaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej nie ma moliwoci osabienia zbów aparatem ortodontycznym. Zamki nie niszcz zbów, ale sabe czyszczenie i zbyt duo sodkich napojów moe powodowa trwae ubytki. Zamki, ligatury i uki mog zatrzymywa jedzenie i powodowa wicej osadu (pytki nazbnej) ni zwykle. Z tego powodu zby i zamki musz by czyszczone bardzo dokadnie. Pacjent otrzymuje od lekarza dokadne wskazania odnonie higieny. W przypadku niewystarczajcej higieny jamy ustnej, co kilka wizyt kontrolnych wykonywana jest higienizacja profesjonalna - skaling, piaskowanie i fluoryzacja.

Zapraszamy na konsultacj i ocen ewentualnej wady zgryzu.
do góry

Wady zgryzu 

Leczenie ortodontyczne polega na opracowaniu i zastosowaniu odpowiednich aparatów korekcyjnych w celu prawidowego ustawienia zbów w szczce.

Do problemów ortodontycznych zaliczamy wady zgryzu:

Stoczone zby

Stoczone zby ortodonta Pozna

Dysproporcja pomidzy rozmiarem szczki i zbów objawia si stoczonymi, nieregularnymi zbami. Stoczone zby mog wyglda nieatrakcyjnie i utrudnia ich prawidowe czyszczenie. Leczenie ortodontyczne polega zwykle na zaoeniu aparatu ortodontycznego, który efektywnie i w dokadny sposób koryguje ustawienie zbów. Czasami konieczne jest usunicie zbów w celu uzyskania przestrzeni na wprowadzenie pozostaych zbów do uku.


Szpary midzy zbami

Pozna ortodonta szpary midzy zbami diastema tremy

Szpary s wynikiem dysproporcji pomidzy rozmiarem zbów i szczki lub nadmiernego wpychania jzyka pomidzy zby. Szpary mog wyglda nieatrakcyjnie i zakóca prawidow wymow. Leczenie ortodontyczne polega na zaoeniu aparatu ortodontycznego staego w celu ustawienia zbów i zamknicia szpar. Nadmierna aktywno jzyka musi by wyeliminowana, gdy szpary mog zacz pojawia si na nowo.


Protruzja lub Tyozgryz

Pozna ortodonta - protruzja tyozgryz

Objawia si nadmiernym wysuniciem zbów górnej szczki w stosunku do dolnej (protruzja) lub cofniciem dolnej szczki w stosunku do górnej (tyozgryz). W szczególnym przypadku, dolna warga moe znajdowa si za górnymi siekaczami wypychajc je mocniej do przodu i podkrelajc dysharmoni. Tyozgryz moe by nieatrakcyjny, a siekacze s naraone na przypadkowe uszkodzenia. Czsto zby zuywaj si nierównomiernie. Czasami, dolne przednie zby mog nadmiernie si wysun do góry i uszkodzi dziso za górnymi siekaczami. Leczenie ortodontyczne polega na ustawieniu, zrównaniu i koordynowaniu obu uków za pomoc aparatów ortodontycznych. U rosncych pacjentów, zgryz korygowany jest za pomoc zewntrznych aparatów zakadanych na gow, aparatów funkcjonalnych lub elastycznych. Niekiedy, szczególnie w przypadku gdy rozwój zosta zakoczony, wymagana jest chirurgiczna korekcja szczki.


Przodozgryz

przodozgryz progenia mikrognacja ortodonta pozna

W przypadku gdy, uchwa jest wysunita w stosunku do szczki, dolne przednie zby wystaj przed górne i powstaje przodozgryz. Przodozgryz moe by nieatrakcyjny, powodowa nierównomierne cieranie zbów i problemy ze stawem skroniowo-uchwowym. W przypadku maych zmian, stosuje si konwencjonalne leczenie ortodontyczne. W cikich przypadkach konieczna jest chirurgia uchwy w celu korekty zgryzu i uzyskania odpowiednich proporcji twarzy.


Zgryz gboki

zgryz gboki nadzgryz ortodonta pozna

Górne i/lub dolne przednie zby mog wyrn si nadmiernie tworzc gboki zgryz. W cikich przypadkach górne zby mog cakowicie przykry dolne zby. Gboki zgryz moe powodowa nadmierne cieranie zbów oraz uszkodzenie dzisa za górnymi przednimi zbami. Gboki zgryz moe nadmiernie nadwyra staw skroniowo-uchwowy.


Zgryz otwarty

zgryz otwarty - ortodonta pozna

Otwarty zgryz objawia si brakiem kontaktu pomidzy przeciwstawnymi zbami. Otwarty zgryz moe powodowa problemy z jedzeniem i nadmierne cieranie si zbów majcych ze sob kontakt. Otwarty zgryz moe by nieestetyczny i powodowa wady wymowy. Zgryz otwarty czsto spowodowany jest nadmiern ruchliwoci jzyka. Leczenie polega na zamkniciu zgryzu przy pomocy aparatu korekcyjnego.


Zgryz krzyowy

zgryz krzyowy - ortodonta pozna

Górne zby powinny wystawa na zewntrz dolnych zbów jak pokrywa na pudeko. Jeli górny uk jest zbyt wski, dolne zby wychylaj si tworzc zgryz krzyowy. Zgryz krzyowy tylnych zbów moe powodowa nadmierne ich cieranie oraz problemy ze stawem skroniowo-uchwowym. Leczenie ortodontyczne polega na poszerzeniu górnej szczki za pomoc aparatu ruchomego lub staego grubo-ukowego.

-----------------------------------------------------------------------------                                     do góry

Mini implanty - zaawansowane techniki leczenia ortodontycznego. 

Kontrola zamocowania

Ortodontyczne przesuwanie zbów jest zoon interakcj pomidzy biologicznym procesem a systemem mechanicznym. Kiedy do zba przyoona jest sia, w przeciwnym kierunku dziaa inna sia o takiej samej wartoci. Jeli ta przeciwna sia przyoona jest do zba lub grupy zbów, moe doj do niepodanego przesunicia zbów.

Zakotwiczenie szkieletowe

Kontrola zamocowania dla pewnych ruchów zbów moe by niezwykle trudna, wymaga zoonych mechanicznie i nieporcznych aparatów zewntrz ustnych, stosuje si kompromisy w planie leczenia, aby zmniejszy efekty uboczne. Przez ostatnich kilka lat rozwina si technika, w której ko jest uyta jako punkt zakotwiczenia. Dziki takiej technice sia moe by przyoona z minimalnym niepodanym przesuwaniem si zbów. Szkieletowe zakotwiczenie ( zakotwienie ) mona uzyska poprzez mini implanty ortodontyczne. Jest wiele typów i marek mini implantów na rynku, ale wikszo posiada podobne waciwoci. Idealny system mini implantów jest bio-kompatybilny, atwy do zaoenia i zdjcia, moe by uyty jako zakotwiczenie do rónych przesuni zbów i moe by obciony natychmiastowo. Mini implanty s szczególnie pomocne przy zamykaniu przestrzeni po brakujcych zbach, przy rozszerzaniu i ciganiu zbów, przy intrudowaniu wysunitych zbów, przy korygowaniu rozbienoci linii porodkowej, redukcji paszczyzny zwarcia i w wikszoci przypadków, gdy zakotwiczenie na wasnych zbach jest niewystarczajce.

Typy mini implantów

Wikszo mini implantów produkowanych jest ze stopu tytanu lub stali nierdzewnej. Jest wiele konstrukcji „gówek implantów” z rónymi otworami, rowkami i tunelami do zaczepienia drutów, ligatur, elastycznych nitek, elastycznych acuszków i niklowo-tytanowych zwojów. Mini implanty wystpuj w rónych dugociach od 4mm do 12 mm, jak i rónych rednicach od 1,2mm do 2mm. Mini implanty s gównie samogwintujce lub samowiercce / samogwintujce. Nowsze samowiercce / samogwintujce mini implanty s w stanie wej w ko kortykaln podczas rcznego wkrcania bez wiercenia pilotujcego. W zalenoci od konstrukcji, implant usuwa ko ze swojej drogi lub kondensuje j po bokach. Korzyci z tego typu implantów le w uproszczonych procedurach ich wszczepiania, redukcji koniecznego sprztu i skróceniu czasu zakadania. S sytuacje w których samowiercce / samogwintujce mini implanty potrzebuj wstpnego otworu pilotujcego, na przykad kiedy napotkamy na grub i tward ko kortykaln.

tekst oryginalny - Orthodontics & mini-screws. Australian Society of Orthodontists. University of Sydney.

-----------------------------------------------------------------------------                                     do góry

/* */