Implanty Ankylos. Proteza teleskopowa overdenture oparta na implantach.

Wiele osób myli, e ludzie, którzy z rónych powodów utracili wszystkie zby, skazani s na protezy cakowite ruchome. Wspóczesna stomatologia, wychodzc na przeciw potrzebom osób z bezzbiem, oferuje rozwizania typu Proteza Overdenture oparta na implantach. Korzyci jakie pyn z tego typu rozwizania to przede wszystkim:

  • stabilizacja protezy (nie bdzie ju niespodzianek z wypadajc protez),
  • powstrzymanie zaniku koci (brak zbów powoduje zanik koci, a do momentu w którym zabieg wszczepienia implantów moe okaza si niemoliwy bez skomplikowanych i kosztownych procedur rekonstrukcji koci)
  • wikszy komfort w mówieniu i przeuwaniu pokarmów
  • lepszy efekt estetyczny

Poniej przedstawiamy przykadowy przebieg leczenia Protezy Overdenture oparte na implantach.

Pacjent z problemem wypadajcych protez zgosi si po porad i pomoc.

Uytkowanie protez cakowitych przez wiele lat doprowadzio do zaniku koci wyrostka zbodoowego, przez co utrzymanie protez w ustach znacznie si pogorszyo.

Pacjentowi zaproponowano protez teleskopow typu Overdenture opart na 4 implantach w uchwie. Procedur SynCone, czyli wszczepienie i natychmiastowe obcienie 4 implantów protez teleskopow wykonano jednego dnia.

Tego samego dnia wszczepiono pacjentowi 6 implantów w szczk, jednake ze wzgldów biomechanicznych obcienie implantów odroczono o 3 miesice.

Po dwóch tygodniach od zabiegu wszczepienia implantów, pacjent zgosi si na planowan kontrol gojenia i usunicie szwów.

Na czas osteointegracji, czyli zronicia implantów z koci szczki pacjent otrzyma protez cakowit. Implanty w uchwie obcione s protez teleskopow.

Po 3 miesicach implanty w szczce zostay odsonite i zaoono ruby gojce.

Wygojone tkanki mikkie wokó rub gojcych po kolejnych 2 tygodniach. 

Ze wzgldu na zakotwiczenie protezy na implantach, a przez to uywanie wikszych si ucia przez pacjenta, protezy overdenture na implantach musz by wzmocnione wewntrznym szkieletem metalowym.

Woskowy model protezy ze szkieletem i wklejonymi zotymi teleskopami.

Gotowa proteza ze szkieletem metalowym.

Widok z teleskopami w szczce i uchwie.

Przygotowanie do wykonania wzmocnienia szkieletowego w dolnej protezie.

Szkielet metalowy przed wklejeniem teleskopów.

Woskowy model protezy z metalowym szkieletem. 

Gotowe protezy teleskopowe Overdenture z metalowym szkieletem, oparte na implantach.

Pacjent po zakoczonym leczeniu implantoprotetycznym. Stabilizacja protez w ustach poprawia nie tylko wymow, funkcje ucia, ale przede wszystkim przywraca pewno siebie.

 lek. dentysta spec. stom. ogólnej implantolog Beata Lipko-Leniewska

Implant dentystyczny uywany jest do uzupenienia brakujcych zbów tak aby wyglday i funkcjonoway jak naturalne lub do zakotwiczenia protez typu Overdenture. Implanty s chirurgicznie wszczepiane poniej poziomu dzisa. Proces osteointegracji implantu z koci stabilizuje implant tworzc stabiln baz dla jednego lub kilku sztucznych zbów nazywanych koronami dentystycznymi lub dla protezy Overdenture (utrzymanie poprzez teleskop, zatrzask kulowy, Locator, belka) . Osoby zainteresowane terapi z implantami musz mie zdrowe dzisa i pozostae zby oraz minimaln ilo koci do utrzymania implantu. Na wizycie konsultacyjnej implantolog oceni warunki kostne i przedstawi Pastwu moliwoci odbudowy zbów z wykorzystaniem implantów dentystycznych.

Implanty dentystyczne czsto s najlepsz opcj leczenia brakujcych zbów, poniewa w przeciwiestwie do protez osiadajcych na dzisach lub mostów opartych na oszlifowanych zbach stanowicych filary, implanty dentystyczne s uzupenieniem dugoterminowym.