certyfikat implantologa, implanty

 implantolog dentysta stomatolog

Autor: lek.dent. spec. stomatologii ogólnej Beata Lipko-Leniewska implantolog z wieloletnim dowiadczeniem.

Jeli macie Pastwo braki w uzbieniu, moemy poleci terapi implantologiczn, jako jedn z moliwoci leczenia. Metoda ta polega na wszczepieniu jednego lub kilku implantów zbowych, które zastpuj brakujce korzenie zbów i s podstawa pod protezy, korony lub mosty odbudowujce Pastwa zby w pikny i naturalny sposób.

Ponad 99,5% powodze w implantacji w naszej klinice, to efekt ponad 15 lat dowiadczenia, zdobytej wiedzy w kraju i zagranic, umiejtnego doboru systemu implantologicznego, wszczepienia ponad 5000 implantów oraz cisego stosowania si do ustalonych procedur.   Implantologia dentystyczna jest najbardziej zaawansowan i jednoczenie najbardziej wymagajc terapi uzupeniajc brakujce zby.

Implanty zbów w porównaniu z tradycyjnymi rozwizaniami protetycznymi:

 • minimalizuj zanik koci,
 • nie wymagaj szlifowania zdrowych zbów,
 • zachowuj stosowny do wieku wygld,
 • daj wiksz pewno siebie,
 • poprawiaj jako i komfort ycia.

Co to jest implant zba?

implant zba - schemat Implant zba jest substytutem korzenia zba, który znajduje si w koci. Ma posta ruby tytanowej, która po wszczepieniu jej w ko pacjenta, integruje si z ni tworzc fundament pod prac protetyczn np. koron, most lub protez opart na implantach.


Implanty zbów w jeden dzie

Proteza na 4 implantach stokowych SynCone

implanty zbów, proteza na implantach Proteza na 4 implantach, z systemem SynCone®, to unikatowe rozwizanie dla osób z bezzbn uchw lub z uzbieniem resztkowym. Ju po okoo dwóch godzinach od rozpoczcia zabiegu wszczepienia implantów, mog Pastwo w wikszoci przypadków opuci klinik wraz z mocno osadzon na implantach, stabiln protez - i ju w krótkim czasie mona rozpocz aktywne gryzienie i ucie.
Warunkiem natychmiastowego obcienia implantów jest zastosowanie 4 implantów o odpowiedniej dugoci i stabilizacji pierwotnej.

Istnieje moliwo wykorzystania obecnej protezy uchwy - po konsultacji z implantologiem.

spec. stomatolog Beata Lipko-Leniewska, Mistrz Implantologii jest czonkiem Grupy Naukowej - Ankylos Syncone - protezy na implantach.


 

Proteza na implantach - Cakowite bezzbie

implanty zbów, proteza na implantach ..kliknij powiksz

Proteza na implantach w przypadku cakowitego braku zbów. Pacjentka uytkujca protezy cakowite, narzekaa na utrzymanie dolnej protezy. Zaproponowalimy procedur SynCone, 4 implanty zbów wszczepione w uchw i natychmiastowo obcione protez na teleskopach SynCone Gold Cap. Pacjentka opucia klinik z protez mocno osadzon na implantach. 


 

Proteza na implantach - Uzbienie resztkowe

implanty zbów Pozna, proteza na implantach ..kliknij powiksz

Szcztkowe uzbienie w uchwie. Ekstrakcja zbów z natychmiastow implantacja 4 wszczepów. W przypadku moliwoci zastosowania implantów o dugoci 11mm i uzyskaniu stabilizacji pierwotnej powyej 40Ncm, obciamy implanty natychmiastowo protez na teleskopach SynCone. W przeciwnym razie obcienie zostaje odroczone do czasu integracji implantów z koci.


 

Implant zba "jedynki" - Pojedynczy brak w strefie estetycznej 

brak jedynki, implant zba, koronka zba ..kliknij powiksz

Pojedynczy implant zba "jedynki" (siekacza centralnego prawego). Braki zbów w odcinku przednim s szczególnym wyzwaniem dla implantologa. Odpowiednie zarzdzanie tkankami twardymi (koci) i mikkimi (dziso i brodawki midzy zbowe) oraz wybór waciwego systemu implantologicznego s niezbdne dla uzyskania dobrego efektu estetycznego. Mostek maskujcy brak zba zosta zastpiony koronami porcelanowymi, w tym jedn na implancie zba klasy Premium.


 

Korony na implantach zbów - Braki zbów w odcinkach bocznych

implanty zbów, implantolog Pozna ..kliknij powiksz

Braki zbów w strefie bocznej szczki i uchwy. Odbudowa braków pojedynczymi koronami porcelanowymi na implantach zbów. Protetyczna korekta zgryzu porcelanowymi koronami. Po 10 latach obserwujemy stabilne warunki tkanek twardych i mikkich wokó implantów. Regularne wizyty kontrolne, opieka implantologa oraz dbao o higien s kluczowe przy uytkowaniu implantów zbowych.


 

Najczciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na temat implantów od A do Z

 

 

Rekonstrukcja brakujcych zbów za pomoc implantów dentystycznych.

Postpowanie przed zabiegiem

 • konsultacja implantologiczna,
 • cyfrowe zdjcie panoramiczne RTG,
 • zdjcia fotograficzne,
 • cyfrowa tomografia komputerowa - TK CBCT,
 • analiza modeli diagnostycznych, zdj RTG, TK CBCT oraz zdj fotograficznych,
 • wykonanie szablonów chirurgicznych,
 • profesjonalna higiena (skaling i piaskowanie),
 • wykonanie bada dodatkowych (np. badanie krwi, badanie w kierunku osteoporozy),
 • zapoznanie si i podpisanie zgody na zabieg implantologiczny,

Zabieg implantacji

 • przygotowanie sterylnego gabinetu do zabiegu,
 • sedacja doustna lub wziewna - powoduje rozlunienie i odprenie u pacjentów,
 • znieczulenie miejscowe - podawanie sterowane komputerowo,
 • augmentacja (odbudowa) koci, (jeli zabieg jest konieczny),
 • podniesienie dna zatoki szczkowej - sinus lift (jeli zabieg jest konieczny),
 • wszczepienie implantów,
 • szycie chirurgiczne,

Postpowanie po zabiegu

 • stosowanie si do zalece lekarza implantologa,
 • kontrola gojenia (2 dni po zabiegu, tydzie po zabiegu),
 • zdjcie szwów (od 1 do 2 tygodni po zabiegu),
 • zabieg odsonicia implantów i zaoenia rub formujcych dziso,
 • pobranie wycisków z transferami (przeniesienie pozycji implantów na model roboczy,
 • wykonanie pracy protetycznej przez Laboratorium Techniki Dentystycznej,
 • oddanie gotowej pracy,
 • wizyty kontrolne (miesic po oddaniu pracy, kolejne co pó roku).

Przykadowe prace:

Korony i mosty cyrkonowe na implantach

korony cyrkonowe Odbudowa braków zbów koronami i mostem na implantach Ankylos. Protetyczna korekta ksztatów zbów - korony cyrkonowe.

Skrzydowe braki zbów - most protetyczny na implantach

most porcelanowy implanty Brak skrzydowy w szczce. Uzupenienie braku mostem porcelanowym opartym na implantach. Braki w uchwie uzupenione zostay protez czciow.

Most porcelanowy na implantach

implanty dentystyczne Odbudowa skrzydowego braku zbów w szczce mostem na implantach. Ubytek koci stanowicej podparcie dla dzise uzupeniono róow ceramik imitujc dziso.

Czciowe braki zbów - mosty na implantach

mostek na implantach Odbudowa zbów, zamknicie diastemy, uzupenienie braków zbów koronami i mostami na implantach bez augmentacji (odbudowy ) koci. Niedobór koci wyrostka zosta odbudowany róow ceramik.